Všeobecné podmínky

1. Smluvní strany

A: pořadatel pobytu

Jiří Frieb, Šakvická 46, Strachotín,69301, IČ : 68626312. Dále jen provozovatel

B: Objednavatel – zákonný zástupce dítěte

2. Přihlášení k pobytu

Pro přihlášení dítěte k pobytu může objednavatel vytisknout přihlášku z těchto stránek www.tabory-morava.cz .

A: Elektornické přihlášení

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek přihlášky objednavatelem a jejim elektronickém odeslání vzniká v okamžiku v jejiho doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu 5 pracovních dnů. Poté bude předběžná rezervace zrušena a místo nabídnuté jinému zájemci.

B: Korespondenční přihlášení

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek vytištěné přihlášky objednavatelem, včetně jeho potvrzení dětským lékařem a jejim odeslání vzniká v okamžiku jejiho doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu s platností 5 pracovních dnů.

C: Uzavření smluvního vztahu

K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení rezervace pořadatelem, doručením platné přihlášky a objednavatelem uhrazením zálohové částky, nebo plné ceny pobytu převodem na bankovní účet provozovatele, číslo účtu je 2600699782/2010, případně složenkou typu C na adresu Jiří Frieb, Šakvická 46, Strachotín, 69301, pod správným variabilním symbolem (tj. rodné čísla dítěte) a uvedením ve zprávě pro příjemce jména a příjmení dítěte a název turnusu.

3. Rozsah a cena služeb

A: Uhrazení pobytu

Objednávka se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.

B: Cena pobytu

Cena pobytu zahrnuje ubytování na pokojích v penzionu, stravování, pedagogický dozor dle platných legislativních norem, vztahující se na jiné zotavovací akce. Z účasti na táboře nevyplývá pro objednavatele právo na žádné jiné plnění a služby.

Cena pobytu nezahrnuje dopravu, úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh a pojištění občanské odpovědnosti za škodu.

4. Změna služeb

A: Změna termínu

Rozhodne li se objednavatel po uzavření smluvního vztahu požádat provozovatele o změnu termínu, může provozovatel při schválení tohoto požadavku uplatnit cenu poukazu dle původní objednávky.

B: Změna objektu

Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání tábora v případech, tzv. vyšší moci.

V případě změny objektu konání tábora je provozovatel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí li objednavatel s touto změnou, je oprávněn do 5. pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem smluvní vztah vypovědět. V tomto případě je provozovatel povinnen vrátit částku uhrazenou objednavatelem v plné výši a bez zbytečných odkladů.

5. Zrušení pobytu objednavatelem

Objednavatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu a to písemě, doporučeným dopisem na adresu provozovatele. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

A: Zrušení pobytu objednavatelem

V případě zrušení pobytu objednavatelem do 1.5.2023 účtuje provozovatel manipulační poplatek 800Kč, při zrušení pobytu do 15.6.2023 činí storno poplatek 1800Kč a po tomto termínu do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek částce 2490Kč.

B: Zrušení pobytu bez uvedené zálohové platby

V případě zrušení pobytu u kterých není uvedena možnost zálohové platby, účtuje provozovatel do 1.5.2023 manipulační poplatek 800Kč, při zrušení pobytu do 15.6.2023 činí storno poplatek 1800Kč a po tomto termínu do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek částce 2490Kč.

C: Náhradníci

Při zrušení pobytu objednavatelem může objednavatel nahradit dítě náhradníkem a to nejpozději do 4 dnů od oznámení o zrušení pobytu.

Je však potřeba dodržet pohlaví dítěte vzhledem k ubytování dětí na pokojích.

Při zajištění náhradníka objednavatelem se storno poplatek neúčtuje.

D: Pozdější nástup na tábor

V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednavatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

E: Pozdější nástup na tábor

V případě nenastoupení dítěte na tábor nemůže objednavatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněný pobyt, nebo jeho část.

F: Předčasný odjezd z tábora

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora může uplatnit objednavatel nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100Kč- den) a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 200Kč.

F: Vrácení peněz

Provozovatel je povinnen poukázat vratnou částku na účet objednavatele nejpozději do 30.9.2023

6. Zrušení pobytu provozovatelem

A: Provozovatele může zrušit smluvní vztah s objednavatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

A1:

Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu a to zejména hrubým porušováním táborového řádu.

A2:

V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře určeném pro pobyt dětem, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

A3:

V případě poskytnutí nesprávných, či neúplných údajů objednavatelem (např. při vyplňování přihlášky)

A4:

V případě nedodání kompletní dokumentace objednavatelem při zahájení pobytu, tj. objednavatelem podepsanou přihlášku, lékařem potvrzen posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - "je schopné" - a je očkované dle zákona ČR, kopie průkazky zdravotní pojišťovny a zákonným zástupcem dítěte podepsaný nástupní list dítěte do tábora.

A5:

V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatelem a znemožňují pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci)

A6:

V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků, tj. alespoň 14 osob na pobyt.

A7:

V případě zdražení potravin, ubytování, cestovného na program a vstupenky.

A8:

V případě, kdy nelze zajistit dozor dětí. Např. když onemocní vedoucí, nebo vůbec nedojedou.

B:

V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. 6 bod A1-A4 může objednavatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100Kč/den) a v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 200Kč. V případě předčasného ukončení konání tábora dle čl.6 bod A5 má objednavatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100Kč/den) a poměrné části ceny ubytování (110Kč/den) a poměrné části nákladů na program (50Kč/den). V případě nenaplnění tábora dle čl.6 bod A6 se vrací objednavatelem zaplacená částka za pobyt a nevzniká tím dále žádné plnění náhrad.

C:

V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. 6 bod A1-A5 se objednavatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení pořadatele o zrušení pobytu.

E:

Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednavatele nejpozději do 30.9.2023

7. Reklamace služeb

A:

V případě, že rozsah, nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám vztahujícím se na jiné zotavovací dětské pobytové akce, vzniká objednavateli právo reklamace.

B:

Objednavatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být sjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu.

C:

Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen sjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

8. Další ujednání

A:

V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vší dětských, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k takovému pobytu až do účinného odstranění pedikulózy a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

B:

Provozovatel přijímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu, krádež či poškození cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

C:

Objednavatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových i kuličkových), pyrotechnika.

D:

V průběhu tábora není doporučeno děti navštěvovat. V případě návštěvy si provozovatel vyhrazuje právo umožnit kontakt dítěte výhradně s rodinnými příslušníky (kontakt s kamarády, spolužáky apod. nebude v průběhu konání tábora z bezpečnostních a provozních důvodů zprostředkován).

E:

K dočasnému přerušení či ukončení táborového pobytu může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu. Převzetí zodpovědnosti za dítě je nutno učinit písemně a to podpisem předloženého formuláře.

F:

Objednavatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu, nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti při ukončení pobytu.

G:

Objednavatel bere na vědomí, že provozovatel je povinen archivovat přihlášky včetně lékařských potvrzení po dobu 6. měsíců ode dne ukončení táborového pobytu- dodané lékařské potvrzení teda nelze po skončení pobytu vracet zákonným zástupcům pro další použití.

H:

Objednavatel i zákonný zástupce bere na vědomí, že v rámci pořádání pobytu dochází k pořizování fotografického a filmového materiálu v rámci dokumentace akcí a souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn tyto materiály uveřejňovat na svých stránkách, případně na propagačních materiálech za účelem dokumentace a propagace tábora.

9. Závěrečné ustanovení

A:

Objednavatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).

B:

Zasláním řádně vyplněné přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou zálohové částky, či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami.

C:

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých, či dítěte v souladu se zákonem č.101/ 200 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.

D:

Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele, či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

E:

Změna těchto všech podmínek nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění na www.tabory-morava.cz , nebo doručením jejího znění objednateli.

10. Jiné ujednání

Turnus: Kuchařský tábor

Zákonný zástupce ještě před táborem poučí a naučí své dítě o manipulaci a prácích s kuchyňským náčiním, zvláště s nožem pro bezpečné zacházení při manipulaci a krájení.

Dále zákonný zástupce si je vědom/a , že všechny děti se na táboře aktivně podílí na přípravě celodenní stravy a pracích spojených s přípravou jídla.

Zákonný zástupce si je vědom jiného jídelníčku pro své dítě, než je uvedeno na www stránkách.

Turnus: Malý dobrodruh

Zákonný zástupce ještě před táborem poučí a naučí své dítě o manipulaci a prácích s nožem pro bezpečné zacházení při manipulaci, krájení a řezání.

11. Smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 6.12.2016.

Proč právě s námi?

- Výjimečné místo pobytu - Nadstandardní ubytování - Exkluzivní výlety v ceně - Zkušení vedoucí - Propracovaný program - Wi-fi připojení - Malý kolektiv - Kvalitní domácí strava - Vhodné i jako tábor "poprve" - Uskutečněno již přes 60 turnusů

Naše tábory

Ověřeno

Českou televizí

Česká televize Déčko